2VoIP Telefonie 2VoIP Mobiel 2VoIP Internet 2VoIP Bedrijfsnummers
contact
2VoIP BV
Hogedijken 26
9101 WV
Dokkum

0519-820999

info@2voip.nl

KvK 56443897


Powered by :

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap 2VoIP B.V.

K.v.K. 56443897

Artikel 1 Definities

Aansluiting: De mogelijkheid om gebruik te maken van de door 2VoIP aangeboden diensten;

Aanvullende Dienst: Een door 2VoIP geboden bijzondere telecommunicatiefaciliteit, die betrekking kan hebben op onder meer de routering, verbindingsopbouw, opslag of bewerking van gegevens en die als aanvulling wordt afgesloten op de Dienst of een andere dienst die in verband met de levering vaneen Dienst door 2VoIP wordt aangeboden;

Aanvullende Voorwaarden: Voorwaarden voor een specifieke dienst of een bijzondere aanbieding van de Dienst die gelden in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden en de andere contractsdocumenten elke een integraal onderdeel van de Overeenkomst vormen.

Apparatuur: Een vaste of mobiele telefoon of een andere zend- en / of ontvanginrichting, die als randapparaat geschikt is om door middel van een Aansluiting met een Netwerk verbonden te worden;

Bruikleenproduct of bruikleenproducten: Door 2VoIP in bruikleen aangeboden dan wel geleverde producten, verband houdende met dan wel noodzakelijk voor de door 2VoIP aangeboden diensten;

Ingebruikstellingsdatum: De datum waarop de Aansluiting(en) in gebruik wordt/worden gesteld;

Minimumperiode: De minimale duur waarvoor de Overeenkomst wordt aangegaan met Klant

Overeenkomst: Het geheel aan contractsdocumenten, te weten de Hoofdovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden, Aanvullende Voorwaarden en andere in de Hoofdovereenkomst van toepassing verklaarde bijlage(n) en welk aantal Klant garandeert te handhaven gedurende de duur van de Overeenkomst;

Klant: Een (potentiële) klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met wie 2VoIP een overeenkomst tot levering van de Dienst(en) is aangegaan.

Leverancier: de besloten venootschap 2VoIP B.V., verder te noemen 2VoIP.

Artikel 2 Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle Diensten van 2VoIP waarop ze van toepassing zijn verklaard. Voor een (Aanvullende) Dienst kunnen Aanvullende Voorwaarden gelden.
2VoIP wijst iedere verwijzing naar andere algemene voorwaarden van een Klant, hoe ook genaamd, hierbij expliciet van de hand. Deze verwijzing door 2VoIP naar de Algemene Voorwaarden van 2VoIP zal worden beschouwd als de eerste verwijzing. Indien 2VoIP instemt met de levering van door Klant gewenste Aanvullende Dienst, dan zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing op de Overeenkomst ter zake van bedoelde Aanvullende Diensten.
De Algemene Voorwaarden en de tarieven kunnen door 2VoIP worden gewijzigd. De wijzigingen treden een maand na de bekendmaking, of op een latere datum zoals op de bekendmaking vermeld, in werking. Als de Klant een voor hem nadelige wijziging niet accepteert, kan hij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan.
Opzegging betreft in dit geval de gehele Overeenkomst. Gedeeltelijk opzeggen is niet mogelijk in geval van gebundelde Diensten (Diensten die samen als een bundel worden aangeboden al dan niet omwille van een korting). De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door 2VoIP te zijn ontvangen. Gedeeltelijk opzeggen is niet mogelijk in geval van gebundelde Diensten (Diensten die samen worden aangeboden al dan niet omwille van een korting).
2VoIP en de Klant kunnen de Overeenkomst wijzigen c.q. aanvullen door middel van
een schriftelijke wijziging, welke eerst door beide Partijen ondertekend moet worden voordat de wijziging c.q. aanvulling rechtskracht zal krijgen.


Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging van de Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand indien en op het moment dat:
a) De Overeenkomst is getekend door beide Partijen;
b) 2VoIP met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen dan wel de levering van de Dienst is aangevangen.
De Overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een jaar, tenzij anders is overeengekomen. De Minimumperiode gaat in op de datum waarop de
Aansluiting(en) in gebruik wordt / worden gesteld (hierna “Ingebruikstellingsdatum”).
De Overeenkomst eindigt indien alle overeenkomsten voor Aansluitingen en/of Diensten die bij de Overeenkomst horen zijn beëindigd. Nadat de Minimumperiode is verstreken wordt de periode dat elke Aansluiting is geactiveerd, stilzwijgend verlengd zoals nader bepaald in de Overeenkomst, tenzij één van de Partijen de Aansluiting(en) schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden dan wel de maximaal toegestane wettelijke termijn. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats, klantnummer en de gewenste einddatum.
Indien, om welke reden dan ook, één of meerdere Aansluitingen worden beëindigd vóór de Ingebruikstellingsdatum, dan kan Klant geen rechten ontlenen aan de, ten behoeve van deze Aansluiting(en), overeengekomen korting. Indien Klant de korting, ten behoeve van deze Aansluiting(en), reeds ontvangen heeft van 2VoIP, is 2VoIP gerechtigd deze korting van Klant terug te vorderen.
Indien Klant:
a) Zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of
b) Enige uit kracht der wet of de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens 2VoIP niet of niet geheel nakomt; of
c) Nalaat aan factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
d) Overgaat dan wel besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat dan wel besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding;
heeft 2VoIP het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:
1) De Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Klant;
2) De levering van de (Aanvullende) Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen; en/of
3) Enig door Klant aan 2VoIP verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en
4) aansluitkosten in rekening te brengen.
Verlenging, vernieuwing of uitbreiding van de Overeenkomst, wijziging van de bundel of wijziging van de gespecificeerde rekening is met inachtneming van alle voorwaarden van de Overeenkomst mogelijk indien Klant alle openstaande facturen heeft voldaan.


Artikel 4 Tarieven
Klant is de tarieven aan 2VoIP verschuldigd zoals omschreven in de overeenkomst. De standaardtarieven zijn opgenomen in een prijslijst. Deze standaardtarieven gelden, tenzij anders overeengekomen. Op verzoek wordt de meest actuele prijslijst toegezonden.
Door 2VoIP opgegeven of met 2VoIP overeengekomen tarieven zijn exclusief
btw, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de (Aanvullende) Dienst.
2VoIP is gerechtigd de tarieven voor de (Aanvullende) Dienst te wijzigen, zoals weergegeven in artikel 2. 2VoIP heeft het recht een korting of aanbieding per Aansluiting aan Klant te verlenen of te verstrekken. De korting of aanbieding wordt per bestelling opnieuw vastgesteld en Klant kan geen rechten ontlenen aan enige voorgaande toegekende korting of aanbieding.
2VoIP kan eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn voor het gebruik van diensten
of andere diensten van derden op last van deze derden bij de Klant innen. 2VoIP staat er voor in dat de Klant met de betaling van deze vergoedingen aan 2VoIP jegens die derde bevrijdend heeft betaald.
2VoIP is in ieder geval gerechtigd om de door haar gehanteerde prijzen 1 keer per jaar te indexeren conform de CBS Consumentenprijsindex (alle huishoudens). 2VoIP zal een dergelijke prijswijziging schriftelijk meedelen.

Artikel 5 Betaling
Klant ontvangt maandelijks van 2VoIP een (elektronische) factuur waarop de kosten voor het gebruik van de Aansluiting(en) (waaronder eventuele vergoedingen voor Aanvullende Diensten of diensten van derden) en indien van toepassing de eenmalige kosten voor de hardware gespecificeerd zijn.
De vaste, periodieke kosten worden 1 (één) maand vooruit gefactureerd. Betaling vindt plaats via automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk met 2VoIP anders is overeengekomen.
Indien wordt overeengekomen dat betaling via factuur plaatsvindt, dan is 2VoIP gerechtigd de kosten hiervan in rekening te brengen. Als het verschuldigde bedrag niet automatisch kan worden afgeschreven door een gebrek aan saldo of onbevoegdheid over het saldo te beschikken, brengt 2VoIP de Klant op de hoogte. De Klant maakt vervolgens binnen een periode van 5 dagen het verschuldigde bedrag over op het door 2VoIP opgegeven rekeningnummer.
Klant is verplicht de op de factuur vermelde kosten binnen 14 dagen na factuurdatum aan 2VoIP te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan 2VoIP. Als moment van betaling geldt het moment dat 2VoIP de betaling heeft ontvangen.
Klant dient eventuele onjuistheden in facturen van 2VoIP voor het verstrijken
van de betalingstermijn schriftelijk aan 2VoIP mede te delen, bij gebrek waarvan Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
In geval van bijzondere omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend:
a) Ongebruikelijk veel of kostbaar telecommunicatieverkeer in een kort tijdsbestek;
b) Wanneer er gerede twijfel bestaat omtrent het rechtmatig gebruik van de Aansluiting;
c) Indien de maandelijkse factuur een bedrag overschrijdt dat tevoren door 2VoIP is bekendgemaakt is 2VoIP gerechtigd om Klant hierover te informeren en tussentijds te factureren en/of een (onmiddellijke) aanbetaling te verlangen.
2VoIP heeft het recht om de Dienst of individuele Aansluitingen (tijdelijk) buiten gebruik
te stellen indien de (onmiddellijke) aanbetaling uitblijft. Klant is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen 2VoIP van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van 2VoIP te vorderen te hebben.
2VoIP is steeds bevoegd om alles wat zij aan Klant schuldig is te verrekenen met wat de Klant en/of aan Klant gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan 2VoIP schuldig is/zijn.


Artikel 6 Niet-tijdige betaling
Indien Klant niet binnen de aangegeven termijn en/of op de aangegeven wijze heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Alle aan de invordering verbonden kosten vanaf de vervaldatum van de factuur zijn voor rekening van Klant. Ook is Klant administratie- en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd van alle door 2VoIP gemaakte kosten, inclusief eventuele rente, met een minimum van € 150,-.
2VoIP heeft het recht tot buitengebruikstelling over te gaan zonder ingebrekestelling of mededeling indien Klant:
a) De door 2VoIP ingediende factuur niet binnen de door 2VoIP gestelde termijn betaalt; of
b) In gebreke blijft de in artikel 7 bedoelde zekerheid te stellen;
c) De machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboeking ongedaan maakt;
d) In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling of onder bewindstelling
e) In geval fraude c.q. frauduleus handelen of een redelijk vermoeden hiertoe bestaat
f) In geval van overlijden van Klant.
Klant is gehouden 2VoIP onmiddellijk op de hoogte te stellen indien één van bovengenoemde situaties zich voordoet. Indien één van bovengenoemde situaties intreedt, is 2VoIP tevens gerechtigd het gehele factuurbedrag onmiddellijk en integraal op te eisen en/of tot ontbinding van de Overeenkomst.
Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant verplicht de vaste, periodieke kosten van de nog resterende Minimumperiode van de Overeenkomst te voldoen waarbij Klant geen rechten kan ontlenen aan enige voorgaande toegekende kortingen.
Door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Indien 2VoIP vaststelt dat de Klant binnen een periode van 14 dagen na daartoe door 2VoIP schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan 2VoIP de Overeenkomst beëindigen, waarbij de aanspraak van Klant jegens 2VoIP komt te vervallen.
Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder gederfde inkomsten, die 2VoIP lijdt als gevolg van de tekortkomingen van Klant en de daarop volgende ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 7 Levertijd en aflevering
Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht 2VoIP niet tot schadevergoeding en geeft Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Klant is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre 2VoIP niet binnen een door Klant gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. 2VoIP is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door 2VoIP benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door 2VoIP benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 2VoIP bepaalt de wijze waarop en door wie de (bruikleen)producten worden verpakt en vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Klant om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de Klant. Klant is verplicht de (bruikleen) producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Bruikleenproducten blijven te allen tijde eigendom van 2VoIP. Klant is niet gerechtigd een bruikleenproduct te verkopen, verpanden, verhuren of op enige wijze aan een derde ter beschikking te stellen. In geval van schending van deze verbintenis door (personeel van) Klant verbeurt Klant ten opzichte en ten behoeve van 2VoIP een aan 2VoIP toekomende boete van € 10.000,- per overtreding, onverminderd het recht van 2VoIP op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd het recht van 2VoIP om nakoming van deze verbintenis te vorderen.

Artikel 8 Gebreken en reclamering
2VoIP staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde diensten in overeenstemming met hetgeen Klant krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door 2VoIP geleverde diensten dan zal 2VoIP, de betrokken diensten opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, één en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van 2VoIP. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door 2VoIP geleverde (bruikleen) producten als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, dan zal 2VoIP deze gebreken (laten) herstellen of het betrokken product vervangen, één en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van 2VoIP. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:
a) het door (personeel van) Klant niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;
b) ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
c) onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Klant;
d) het gebruik van (bruikleen)producten in een andere dan de originele staat;
e) de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.
Gebreken in dan wel schade aan de door 2VoIP ter beschikking gestelde (bruikleen) producten die (mede) het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, beschadiging, werkzaamheden door derden of door Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2VoIP, komen voor rekening van de Klant.
Klant dient de geleverde (bruikleen)producten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame en/of vervanging vervalt. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde (bruikleen)producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen Klant opleveren.
Klant dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij 2VoIP te reclameren. Indien Klant reclameert is hij verplicht 2VoIP in de gelegenheid te stellen de (bruikleen) producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. Klant is verplicht om de (bruikleen)producten waarover is gereclameerd ter beschikking van 2VoIP te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
Klant is verplicht om een factuur terstond na ontvangst op juistheid te beoordelen en aanpassingen aan 2VoIP mede te delen, bij gebreke waarvan Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op. Na constatering van een tekortkoming in een product is Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de Klant op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.


Artikel 9 Borgstelling
Klant is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van 2VoIP gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 2VoIP heeft te allen tijd het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. Deze zekerheid kan bestaan uit doch is niet beperkt tot een waarborgsom, een concerngarantie of een bankgarantie.
2VoIP heeft te allen tijde het recht om de kredietwaardigheid van Klant te toetsen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is 2VoIP gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen. Over het bedrag van de zekerheidsverschaffing is 2VoIP geen rente of anderszins kosten verschuldigd aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 10 Buitengebruikstelling / heraansluiting
Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen is 2VoIP gerechtigd de Aansluiting(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen indien Klant ter zake van de Aansluiting(en) een verplichting jegens 2VoIP niet nakomt en deze niet-nakoming buitengebruikstelling rechtvaardigt. 2VoIP is bevoegd tot buitengebruikstelling over te gaan zonder ingebrekestelling of mededeling indien de situaties als bedoeld in artikel 9 zich voordoen, of wanneer één van de in artikel 5 en 6 bedoelde situaties zich voordoet en aanmaning niet mogelijk blijkt.
Voorts is 2VoIP daartoe bevoegd indien Klant anderszins dusdanig de belangen van 2VoIP schaadt, dat van 2VoIP in redelijkheid niet verlangen kan worden dat de Aansluiting in dienst wordt gehouden. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Klant binnen een door 2VoIP gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Voor de indienststelling is Klant een bedrag aan heraansluitkosten verschuldigd.


Artikel 11 Gebruik van de Dienst
Klant staat in voor al het gebruik dat van de Aansluitingen wordt gemaakt, ook al gebeurt dit zonder zijn toestemming. Alle gemaakte gebruikskosten zijn, met inachtneming van artikel 4, voor zijn rekening. Klant mag de Dienst niet (laten) gebruiken om anderen telefonisch lastig te vallen, te bedreigen of op andere wijze inbreuk te maken op hun privacy. Indien er sprake is van bovenbedoeld gebruik is Klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Aansluiting(en), is Klant verplicht aan de door 2VoIP te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van 2VoIP noodzakelijk is, kan 2VoIP de Aansluiting(en) (tijdelijk) buiten gebruik stellen. Voor internationaal gebruik gelden internationale tarieven. 2VoIP mag verkeer naar en in bepaalde landen uitsluiten. 2VoIP kan niet garanderen dat het Netwerk altijd beschikbaar is of dat het verkeer over het internet altijd goed wordt afgewikkeld. Oorzaken voor deze niet toerekenbare tekortkomingen zijn bijvoorbeeld maar niet uitsluitend storingen in de internetverbinding, storingen in het Netwerk van 2VoIP of andere (telecommunicatie)netwerken, interconnectieen capaciteitsproblemen, een volledige bezetting van de inbelpunten van 2VoIP, elektriciteitsuitval, geen of late levering van een leverancier van 2VoIP en storingen in de (Aanvullende) Dienst. 2VoIP kan voorts geen minimumsnelheid voor dataverkeer garanderen. Als gevolg van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van internet, kan 2VoIP de vertrouwelijkheid van gegevens niet garanderen. De Klant dient het (mobiel) internet en (Aanvullende) Diensten zorgvuldig en verantwoordelijk te (laten) gebruiken. Klant is verplicht de (Aanvullende) Diensten volgens de toepasselijke wettelijke regels en de regels van 2VoIP te (laten) gebruiken. Indien de (Aanvullende) Dienst betrekking heeft op internetdataverkeer dient deze conform de algemeen aanvaarde regels op het internet (netetiquette) gebruikt te worden. De Klant mag andere Klanten of (internet)gebruikers niet hinderen en hij mag geen schade toebrengen aan systemen en netwerken. Klant dient zich bij dataverkeer onder meer te onthouden van:
a) Overmatig dataverkeer dat het gebruik van de Dienst of van het internet verstoort;
b) Verspreiding of beschikbaarstelling van mailbommen, virussen of kettingbrieven;
c) Het aanbieden of verspreiden van materiaal of informatie waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden;
d) Verspreiding van informatie die in strijd is met de goede zeden of de openbare orde;
e) Spam;
f) Hacken: (poging tot) ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, data en software;
g) Denial of service attack: handelingen welke leiden tot onvolledige netwerkbeschikbaarheid waardoor de normale levering van Diensten beperkt wordt;
h) Open relay.
Klant vrijwaart 2VoIP tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van bereikt, heeft 2VoIP het recht om, na afloop van die periode, het verschil in vaste maandelijkse kosten tussen de Minimumafname en het aantal door Klant in die periode bestelde Aansluitingen bij Klant in rekening te brengen.

Artikel 12 Veranderingen aan de Dienst of het Netwerk
De technische eigenschappen van de Dienst en/ of van het Netwerk kunnen door 2VoIP gewijzigd worden en 2VoIP is tevens gerechtigd om (een deel van) de Dienst of Aanvullende Dienst te veranderen door een vervangende Dienst. 2VoIP zal daarbij de Dienst niet zonder dringende reden tijdelijk beperken of stopzetten. In geval van beëindiging, intrekking of wijziging van de vergunning die benodigd is voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van het Netwerk, of als het om operationele, technische, bedrijfseconomische of wettelijke redenen noodzakelijk of gewenst is, of indien levering van de Dienst dan wel een specifieke dienst inbreuk maakt op de rechten van een derde, , is 2VoIP gerechtigd de (Aanvullende) Dienst dan wel een specifieke dienst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Ten behoeve van het onderhoud of de instandhouding van de Dienst kan 2VoIP tijdelijk (een deel van) het Netwerk buiten gebruik stellen. 2VoIP zal een eventuele onderbreking van de Dienst tijdig tevoren bekendmaken, tenzij het gaat om korte of beperkte onderbrekingen, waarbij een algemene of bijzondere bekendmaking van 2VoIP in redelijkheid niet kan worden verlangd. Klant is verplicht aan 2VoIP gegevens te verschaffen die 2VoIP nodig heeft voor de instandhouding van de Aansluiting(en). Indien een storing optreedt in het functioneren van de Aansluiting(en), dient de storing door of namens Contractant Klant zo spoedig mogelijk aan 2VoIP te worden gemeld.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft Klant geen enkele aanspraak op 2VoIP wegens gebreken in of met betrekking tot de door 2VoIP geleverde diensten. 2VoIP is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van 2VoIP. 2VoIP is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen. 2VoIP is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen. 2VoIP is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is misbruik, diefstal of op andere wijze onrechtmatig handelen door een derde als gevolg waarvan een ander dan Klant gebruik kan maken van de door 2VoIP geleverde diensten dan de Klant. In dat geval blijft Klant gehouden voor de afgenomen diensten te betalen. In alle gevallen waarin 2VoIP gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde diensten en/ of producten in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van € 10.000. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van 2VoIP, zal de schade vergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien 2VoIP op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is 2VoIP niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds. Iedere vordering op 2VoIP, tenzij deze door 2VoIP is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. De Klant vrijwaart 2VoIP, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, in verband met de uitvoering door 2VoIP van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor 2VoIP voortvloeiende kosten.

Artikel 14 Overmacht
Indien 2VoIP door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door 2VoIP onvoorziene problemen bij productie of transport, faillissement van leveranciers, atmosferische storingen, onderhoud, tijdelijke beperkingen en/of storingen aan het communicatienetwerk en/of netwerkfaciliteiten of onjuiste of gestoorde overbrengingen dan wel slechte kwaliteit van het communicatienetwerk en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van 2VoIP afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door 2VoIP zijn ingeschakeld. Indien sprake is van een overmacht situatie is 2VoIP bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmacht situatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook Klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien 2VoIP bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Zakelijke Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Annulering
Klant mag een geaccordeerde offerte niet annuleren. Indien Klant een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van 2VoIP en de winstderving door 2VoIP, te vermeerderen met BTW, aan 2VoIP te vergoeden.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid
Partijen zullen alle informatie die hen door de andere partij op welke wijze ook en in welke vorm ook ter beschikking wordt gesteld, of waartoe zij toegang hebben gedurende de duur van de Overeenkomst, geheim houden. Partijen zullen de informatie niet aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, ter beschikking stellen, openbaar (laten) maken of op enige andere wijze aan derden bekend laten worden. 2VoIP is gerechtigd de informatie aan haar groepsmaatschappijen ter beschikking te stellen. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien en voor zover de informatie als niet-vertrouwelijk heeft te gelden, te weten wanneer de informatie op het moment van terbeschikkingstelling door de andere partij: (i) reeds op rechtmatige wijze in bezit van de ontvangende partij was of aan haar bekend was zonder direct of indirect afkomstig te zijn van de andere partij --of
(ii) reeds op rechtmatige wijze publiekelijk bekend was gemaakt.
De geheimhoudingsplicht geldt evenmin wanneer een partij, dan wel een groepsmaatschappij van 2VoIP, de informatie dient te publiceren op grond van beursregels of daaraan gerelateerde wet en regelgeving. De ontvangende partij draagt de bewijslast van het niet-vertrouwelijke karakter van informatie.

Artikel 17 Gegevens en gegevensbescherming
2VoIP zal de verkregen vertrouwelijke (persoons)gegevens van Klant slechts in het kader van haar bedrijfsvoering of met het doel van registratie en facturering verwerken en gebruiken. Klant gaat er mee akkoord dat de in zijn aanvraag vermelde gegevens alsmede de verbindingsgegevens (o.a. gebelde nummer begin/einde verbinding, datum en tijdstip) door 2VoIP worden geregistreerd, verwerkt en gebruikt conform artikel 16. Klant gaat er mee akkoord dat zijn gegevens worden verstrekt aan de persoon of het bedrijf dat door 2VoIP is belast met het innen van uitstaande vorderingen van 2VoIP op haar klanten. 2VoIP verstrekt gegevens van Klant aan haar leveranciers in verband met het aanvragen en toekennen van een aansluiting en de levering en facturering van diensten. Vertrouwelijke (persoons)gegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor een goede bedrijfsvoering vereist dan wel wettelijk is toegestaan. 2VoIP zal wettelijke verplichtingen tot het verstrekken van informatie over haar klanten naleven. 2VoIP waarborgt het telefoon- en telegraafgeheim, met in acht neming van de bij wet daarop bepaalde uitzonderingen. 2VoIP is gehouden om medewerking te verlenen aan volgens de wet bevoegd gegeven lasten tot aftappen. Klant is verplicht 2VoIP schriftelijk op de hoogte te stellen van enige wijziging in zijn persoonlijke gegevens, waaronder begrepen wijzigingen in adres, telefoonnummer en bankgegevens en voor de Klant tevens bedrijfswijzigingen, zoals bedrijfsnaam en rechtsvorm. Klant is aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig (minimaal 14 dagen voor het ingaan van de wijziging(en)) doorgeven van gewijzigde gegevens. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en voor zover 2VoIP betreft tevens de Telecommunicatiewet na te komen. Klant zal 2VoIP steeds tijdig en deugdelijk informeren of enige verwerking in het kader van de Overeenkomst onder de Wbp valt en of deze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Klant. Voor zover de verplichting(en) genoemd in dit artikel 15 werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt of meebrengen voor 2VoIP, zal Klant deze vergoeden. Klant al er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven. Klant vrijwaart 2VoIP voor alle aanspraken van derden die jegens 2VoIP mochten worden ingesteld op grond van de Wbp.

Artikel 18 Telefoonnummers
Klant kan, voor zover partijen niet anders overeenkomen of voor zover bij of krachtens de wet niet anders is geregeld, geen recht doen gelden op het verkrijgen of het behouden van bepaalde telefoonnummers. 2VoIP behoudt zich het recht voor om toegekende telefoonnummers te wijzigen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst, het Netwerk, als (gewijzigde) wet-of regelgeving het vereist, of als een bevoegd (overheids-)orgaan 2VoIP daartoe verplicht. Wordt een telefoonnummer geporteerd naar of vanaf het Netwerk dan heeft de (aankomend) Klant geen aanspraak meer op resterende (bel, sms of data) tegoeden.

Artikel 19 (Aanvullende) Diensten
Klant kan bij het sluiten van de Overeenkomst of op een later tijdstip een Aanvullende Dienst aansluiten waarop Aanvullende Voorwaarden en kosten van toepassing (kunnen) zijn welke te vinden zijn op de website. Voor gebruikmaking van bepaalde Aanvullende Diensten dient Klant te beschikken over geschikte Apparatuur die door 2VoIP wordt ondersteund. Indien Klant een (Aanvullende) Dienst beëindigt, vernieuwt, verlengt of omzet naar een andere (Aanvullende) Dienst vervallen kortingen, resterende (bel, sms, data-) tegoeden van (Aanvullende) Diensten, tenzij de klant stilzwijgend verlengt. Resterende (bel, sms, data-) tegoeden van (Aanvullende) Diensten zijn niet inwisselbaar tegen contanten of op andere wijze inwisselbaar bij 2VoIP of bij derden. Overstappen van een Aanvullende Dienst naar een andere Aanvullende Dienst is gedurende de Minimumperiode alleen mogelijk naar een hogere waarde en indien 2VoIP toestemming geeft. 2VoIPe kan naar eigen inzicht hiervan afwijken en zal Contractant Klant daar schriftelijk over informeren. Fair Use Policy: Voor het gebruik van (Aanvullende) Diensten waarbij onbeperkt gebruik voor een vaste prijs mogelijk is, hanteert 2VoIP een Fair Use Policy (FUP). Dit houdt in dat geen vaste limiet wordt gesteld op de hoeveelheid bel-, of dataverkeer die Zakelijke Klant mag gebruiken. Dit houdt tevens in dat 2VoIP de Klant bij regelmatig niet-normaal, oneigenlijk dan wel excessief gebruik zal informeren en sommeren het gebruik aan te passen. De (Aanvullende) Diensten zijn voor persoonlijk en privé gebruik en Normaal Gebruik (bel- of data verkeer geïnitieerd van een mobiel of vast toestel of modem). Ieder ander gebruik zoals gebruik van SIM box of GSM box; langdurig openstaan van een verbinding (bijvoorbeeld voor gebruik als babyfoon, radio of langdurige download); gebruik voor commerciële doelen zoals doorverkoop van de (Aanvullende) Dienst; gebruik door derden; gebruik van de Aansluiting door meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan. Tevens is gebruik dat overbelasting of andere schade aan het Netwerk veroorzaakt en gebruik waarbij Zakelijke Klant regelmatig significant meer belt of data verbruikt dan de gemiddelde Klant van dezelfde (Aanvullende) Dienst niet toegestaan. Indien Klant het gebruik niet aanpast nadat 2VoIP daarom heeft verzocht, heeft 2VoIP het recht om maatregelen te nemen waaronder een verbruikslimiet stellen, de (upload/download) snelheid te verlagen, de (Aanvullende) Dienst buiten gebruik te stellen of de Overeenkomst te ontbinden waarbij 2 Voip aanspraak kan maken op de vaste kosten van de nog resterende Minimumperiode van de Overeenkomst waarbij Klant geen rechten kan ontlenen aan enige voorgaande toegekende kortingen.

Artikel 20 Intellectueel eigendom
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en bruikleenproducten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat 2VoIP ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan 2VoIP. Het is de Klant niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van 2VoIP, tenzij Klant hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2VoIP ontvangt. In dit laatste geval zal Klant zich houden aan de richtlijnen en instructies van 2VoIP met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van 2VoIP. Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de bruikleenproducten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 21 Slotbepalingen
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Uitsluitend nadat Klant een schriftelijke goedkeuring van 2VoIP heeft ontvangen, is Klant gerechtigd de in deze Overeenkomst geregelde rechten en verplichtingen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij. 2VoIP is gerechtigd de in deze Overeenkomst geregelde rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij. Klant zal zijn medewerking hieraan niet op onredelijke gronden onthouden of vertragen. In geval 2VoIP hiertoe overgaat, zal zij Klant hierover informeren. Indien Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover 2VoIP aansprakelijk als ware hij zelf Klant.
2VoIP BV © 2021 - Algemene Voorwaarden - Disclaimer